revisio 2
logo

revisio 3
REVISIONS

Definim tres tipus de revisions:

1. REVISIÓ VISUAL GENERAL "POSADA A PUNT"

Per a aquells pilots que vulguin una "posada a punt" de la seva ala. Consta de revisió de:

- Vela: revisió d'intradós, extradós, costelles (incloent cintes de càrrega interiors), costures, ancoratges de línies, ...). Si es detecta algun forat petit, es tapa amb ripstop.
- Supentes: revisió dels bucles i cos principal de les línies, buscant possibles defectes.
- Bandes: superfície de les bandes i zones de desgast, maillons, o-rings "gometes", politges, comandaments de fre (comprovació de simetria).
- Neteja interior: es penja la vela per la vora de fuga i es sacseja la tela per deixar caure tota la brutícia interior (sorra, herbes, insectes, ...) per treure per la vora d'atac.

S’entrega una fitxa de control platificada amb les dades que s’han obtingut durant la revisió.

2. REVISIÓ SIMPLE

És aconsellable fer-la periòdicament per controlar l’estat de la vela.

Consta de:

- Comprovació de la porositat.
- Resistència del teixit a tracció..
- Revisió visual general, vela, suspentatge, costures, bandes, frens, maillons, ... (es realitza tot el descrit en l'apartat 1. "Posada a punt")

S’entrega una fitxa de control platificada amb les dades que s’han obtingut durant la revisió.


3. REVISIÓ COMPLETA:
És aconsellable fer-la com a garantia de l’estat d’una vela, si es vol vendre o comprar, o si arriba a les teves mans un equip la procedència del qual és incerta.

Consta de:

- Comprovació de la porositat.
- Resistència del teixit a tracció.
- Inspecció visual de la vela, suspentatge, costures, bandes, frens, i maillons.
- Resistència del suspentatge (dinamòmetre electrònic amb cèl·lula de càrrega).
- Comprovació del calat i la simetría del suspentatge.
- Revisió visual general, vela, suspentatge, costures, bandes, frens, maillons, ... (es realitza tot el descrit en l'apartat 1. "Posada a punt"

S’entrega una fitxa de control plastificada amb les dades que s’han obtingut durant la revisió.


porosímetre MK-1
1. Porosímetre MK-1 JDC Electronic
Les mesures de porositat són efectuades amb
un porosímetre MK-1 de JDC Electronic,

El resultat del test és el temps en segons que triga en
passar un volum de 250 ml d'aire a través d'una superfície
de 38.5 cm2 de teixit, a una pressió constant de 10 mbar.
pinces
2. Dinamòmetre i pinces sobre mostra de teixit ripstop
La resistència del teixit es comprova amb un
dinamòmetre UKRO de 20kg i pinces Aerostar.
celula
3. Cèl·lula de càrrega
display
4. Display digital
Per a la càrrega i tracció del suspentatge s’utilitza
una cèl·lula de càrrega TRANSDUTEC TSC-1 amb un indicador digital MICRA-C (marge d’error màxim del
±0,1%).

La tracció al sistema es proporciona enrotllant un
cable d'acer sobre un cilindre giratori amb dispositiu d'enclavament antiretorn.
telemetre
5. Telèmetre digital làser
El control de la longitud del suspentatge es
realitza amb un telèmetre digital làser DLE 40
professional Bosch.

Les mesures de referència són les indicades
per cada constructor.

inici